Mācību nosacījumi

Bouton LV

  1. Nodarbību organizācija

1.1. Francijas institūts Latvijā (FIL)  apņemas nodrošināt profesionālu franču valodas mācību norisi, balstītu uz Eiropas Padomes noteiktajām pamatnostādnēm. Nodarbības vada profesionāli un augsti kvalificēti franču valodas pasniedzēji.
1.2. Nodarbības noris FIL, Elizabetes ielā 59, vai FIL īrētās telpās Rīgas centrā.
1.3. Valodas kursu nodaļa informē kursu dalībniekus par iespējām pieteikties eksāmeniem, lai iegūtu sekojošus starptautiski atzītus franču valodas zināšanas apstiprinošus diplomus: Delf, Dalf (CIEP), darījumu valodas diplomi (CCI Paris Ile-de-France).
1.4. Latvijas un Francijas valsts svētku dienās nodarbības nenotiek, tās tiek pārceltas uz citu dienu.

  1. Maksa par kursiem

2.1. Maksājums ir jāveic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, citādi vieta izvēlētajā grupā var tikt anulēta.
2.2. Ja kurss ir sācies, maksa par kursiem ir jāveic pilnā apmērā. Pēc atsevišķas vienošanās maksājumu ir iespējams sadalīt divās daļās.
2.3. Ja jums ir tiesības saņemt atlaidi (vispārējiem kursiem pieaugušajiem: skolēna, studenta, bezdarbnieka, pensionāra, ģimenes atlaide; vispārējiem kursiem bērniem un pusaudžiem: ģimenes atlaide, atlaide, kas paredzēta tiem, kas apmeklējuši vasaras kursus vai cita īpaša atlaide), reģistrējoties kursiem, jums par to ir jāinformē valodas kursu nodaļa (kursi@institut-francais.lv).
2.4.Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.
2.5.Maksa par kursiem jāveic ar bankas pārskaitījumu.

  1. Soda nauda par kavētu maksājumu

3.1. Ja maksājums par kursiem tiek kavēts, kursu dalībnieks par katru nokavēto dienu maksā kavējuma naudu 0,5% apmērā no kursu maksas.

  1. Pieteikuma anulēšana

4.1. Reģistrējoties kursiem, Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, t.i., no brīža, kad Institūts nosūta uz jūsu norādīto e-pastu apstiprinājumu-rēķinu, kas tiek izrakstīts latviešu un franču valodā.
4.2. Izmantojot atteikuma tiesības, Jums ir pienākums veikt samaksu par Institūta sniegto un jūsu izmantoto pakalpojumu.
4.3. Ja grupa tiek slēgta nepietiekama kursu dalībnieku skaita dēļ un dalībnieks nevar apmeklēt citu kursu, tad iemaksātā summa tiek atgriezta pilnā apmērā.

  1. Nodarbību norise

5.1. Cilvēku skaits parastajās grupās – 10 līdz 15 cilvēki, cilvēku skaits mini grupās: 5 – 6 cilvēki.
5.2. Ja grupā nepiesakās minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits, to var slēgt vai apvienot ar citu tā paša līmeņa grupu.
5.3. Katrā 60 minūšu mācību periodā paredzēts 5 minūšu pārtraukums.
5.4. Ja semestra laikā kursu dalībnieks vēlas mainīt mācību līmeni (ne vēlāk kā 3 nedēļas pēc mācību sesijas sākuma), par to jāinformē rakstveidā valodas kursu nodaļa, līmeņa maiņa jāsaskaņo ar grupas pasniedzēju un valodas kursu nodaļu.

  1. Individuālās nodarbības un nodarbības uzņēmumiem

6.1. Individuālo nodarbību un uzņēmumiem organizēto nodarbību nosacījumi tiek atrunāti atsevišķi, Institūtam parakstot vienošanos ar klientu.

  1. Mācību metodes

7.1. FIL piedāvātā kursu programma un mācību procesā izmantotie papildu mācību materiāli ir izstrādāti balstoties uz jaunākajām mācību metodēm, kas paredzētas franču valodas kā svešvalodas apguvei.
7.2. Semestra beigās vispārējās franču valodas grupām ir valodas pārbaudes tests, kas ļauj noteikt katra dalībnieka iegūto franču valodas zināšanu līmeni. Pēc testa veiksmīgas nokārtošanas kursu dalībnieks var pāriet uz nākamo līmeni. Ja tests nav nokārtots veiksmīgi, kursu dalībniekam var tikt piedāvāts kurss zināšanu līmeņa uzlabošanai un/vai kāds speciāls kurss.
7.3. Informāciju par bērna vai pusaudža sekmēm un nodarbību apmeklējumu vecāki var saņemt valodas kursu nodaļā.
7.4. Lai semestra beigās saņemtu franču valodas zināšanu līmeni apliecinošu dokumentu vai citus FIL apstiprinātus dokumentus, jāvēršas valodas kursu nodaļā.
7.5. Valodas kursu nodaļā kursu dalībnieks var saņemt konsultāciju par kursu dalībnieka zināšanu līmenim atbilstoša starptautiski atzīta diploma (DELF-DALF, DFP) iegūšanu.

  1. Kursu dalībnieku pienākumi

8.1. Kursu dalībnieks apņemas veicināt pozitīvu nodarbību norisi un respektēt citus kursu dalībniekus (reliģija, politiski, etniski jautājumi, utt.).

  1. Iekšējās kārtības noteikumi nepilngadīgajiem

9.1.Institūts atbild par bērnu drošību tikai nodarbības laikā. Pirms/pēc nodarbības par bērnu drošību ir atbildīgi vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki).
9.2. Bērni, kuriem ir 7 gadi vai vairāk, var patstāvīgi doties uz/no nodarbībām. Bērnus, kas jaunāki par 7 gadiem, uz nodarbībām ved kāds no pieaugušajiem, kurš nodarbības sākumā nodod bērnu skolotājam. Pēc nodarbības pieaugušais sagaida bērnu pie nodarbības telpas.
9.3. Institūts nenodrošina bērnu pieskatīšanu Institūta telpās. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vecāks, kuram jāizņem bērns, kavējas, viņa pienākums ir informēt par kavēšanos Institūta valodas kursu nodaļu (67201858) vai zvanīt uz Institūta informatīvo tālr. 67201851.
9.4. Ja bērna uzvedība traucē nodarbības norisi, valodas kursu nodaļu sazinās ar vecākiem. Ja bērns turpina traucēt nodarbībās, viņu var izslēgts no vienas vai vairākām nodarbībām, šīs nodarbības netiks atlīdzinātas.
9.5. Vecāku pienākums ir informēt Institūtu par bērna veselības problēmām, īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos, nodrošināt bērnu ar tiem.
9.6. Vecāku pienākums ir informēt bērnu par Institūta iekšējās kārtības noteikumiem.

Spēkā no 03.07.2017.

 

Bouton_rembou_LV

Enregistrer

Enregistrer