Mācību nosacījumi

Bouton LV

 

1. Nodarbību organizācija

1.1. Francijas institūts Latvijā (FIL) apņemas nodrošināt profesionālu franču valodas apmācību, balstītu uz Eiropas Padomes noteiktajām pamatnostādnēm un starptautiski atzītu franču valodas diplomu ieguvi. Nodarbības vada profesionāli un augsti kvalificēti franču valodas pasniedzēji.

1.2. FIL mācību programmas ir licencētas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

1.3. Nodarbības un eksāmeni noris FIL, Elizabetes ielā 59, vai FIL īrētās telpās Rīgas centrā un Jūrmalā.

1.4. Valodas centrs informē kursu dalībniekus par iespējām pieteikties valodas kursiem un eksāmeniem, lai iegūtu sekojošus starptautiski atzītus franču valodas zināšanas apstiprinošus diplomus: DELF-DALF (France Education international), profesionālās franču valodas diplomi DFP (CCI Paris Ile-de-France).

1.5. Latvijas valsts svētku dienās nodarbības nenotiek, tās tiek pārceltas uz citu dienu.

 

2. Maksa par kursiem

2.1. Maksājums ir jāveic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pirms nodarbību uzsākšanas, citādi vieta izvēlētajā grupā var tikt anulēta.

2.2. Ja kurss ir sācies, maksa par kursiem ir jāveic pilnā apmērā.

2.3. Maksājumu ir iespējams sadalīt divās daļās. Vienošanās par dalītā maksājuma kārtību stājas spēkā pēc pirmā maksājuma veikšanas un uzliek par pienākumu veikt otro maksājumu.

2.4. Ja Jums ir tiesības saņemt atlaidi (vispārējiem kursiem pieaugušajiem: lojalitātes, skolēna, studenta, bezdarbnieka, pensionāra, ģimenes atlaide; vispārējiem kursiem bērniem un pusaudžiem: lojalitātes, ģimenes atlaide, atlaide, kas paredzēta tiem, kas apmeklējuši vasaras kursus vai cita īpaša atlaide), reģistrējoties kursiem, Jums par to ir jāinformē valodas centrs (kursi@institut-francais.lv).

2.5.Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.

2.6.Maksa par kursiem jāveic ar bankas pārskaitījumu.

 

3. Maksa par starptautiski atzītiem diplomiem

3.1. Maksājums par eksāmenu starptautiski atzīta diploma iegūšanai jāveic pilnā apmērā un pieteikšanās brīdī.

3.2. FIL studenti saņem atlaidi DELF-DALF eksāmenu kārtošanai. Lai saņemtu informāciju par atlaidēm, lūdzam sazināties ar valodas centru.

3.3. FIL studenti, kuri piesakās eksāmenam, reģistrējoties vispārējam kursam, saņem papildu atlaidi DELF-DALF eksāmenu kārtošanai. Lai saņemtu informāciju par atlaidēm, lūdzam sazināties ar valodas centru.

3.4. Juridiskas personas saņem atlaidi DELF-DALF eksāmenu kārtošanai, ja maksājums tiek veikts par desmit eksāmeniem. Lai saņemtu informāciju par atlaidēm, lūdzam sazināties ar valodas centru.

 

4. Pieteikuma anulēšana

4.1. Reģistrējoties kursiem, Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, t.i., no brīža, kad Institūts nosūta uz Jūsu norādīto e-pastu apstiprinājumu-rēķinu, kas tiek izrakstīts latviešu un franču valodā.

4.2. Izmantojot atteikuma tiesības, Jums ir pienākums veikt samaksu par FIL sniegto un Jūsu izmantoto pakalpojumu.

4.3. Ja grupa tiek slēgta nepietiekama kursu dalībnieku skaita dēļ un dalībnieks nevar apmeklēt citu kursu, tad iemaksātā summa tiek atgriezta pilnā apmērā.

4.4. Ņemot vērā FIL vienošanos ar France Education international un CCI Paris Ile-de-France, samaksa par starptautiski atzītiem diplomiem var tikt atgriezta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms noteiktā eksāmena datuma. Par iespēju pārcelt eksāmena kārtošanu uz citu sesiju lūgums sazināties ar valodas centru.

 

5. Soda nauda par kavētu maksājumu

5.1. Ja maksājums par kursiem tiek kavēts, kursu dalībnieks par katru nokavēto dienu maksā kavējuma naudu 0,5% apmērā no kursu maksas.

 

6. Nodarbību un eksāmenu norise

6.1. Cilvēku skaits parastajās grupās – 10 līdz 14 cilvēki, cilvēku skaits mini grupās: 5 – 6 cilvēki.

6.2. Ja grupā nepiesakās minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits, to var slēgt vai apvienot ar citu tā paša līmeņa grupu.

6.3. Katrā 60 minūšu mācību periodā paredzēts 5 minūšu pārtraukums.

6.4. Ja semestra laikā kursu dalībnieks vēlas mainīt mācību līmeni (ne vēlāk kā 3 nedēļas pēc mācību sesijas sākuma), par to jāinformē rakstveidā valodas centru, līmeņa maiņa jāsaskaņo ar grupas pasniedzēju un valodas centru.

6.5. Ielūgums uz eksāmenu starptautiski atzīta diploma iegūšanai tiek nosūtīts nedēļu pirms eksāmena datuma ar norādēm par eksāmena norises vietu, laiku un praktisku informāciju.
7. Individuālās nodarbības un nodarbības uzņēmumiem

7.1. Individuālo nodarbību un uzņēmumiem organizēto nodarbību nosacījumi tiek atrunāti atsevišķi, FIL parakstot vienošanos ar klientu.

 

8. Mācību metodes

8.1. FIL piedāvātā kursu programma un mācību procesā izmantotie papildu mācību materiāli ir izstrādāti balstoties uz jaunākajām mācību metodēm, kas paredzētas franču valodas kā svešvalodas apguvei.

8.2. Nodarbības notiek franču valodā, lai veicinātu kursu dalībnieku iejušanos franciskā vidē.

8.3. Semestra beigās vispārējās franču valodas grupām ir valodas pārbaudes tests, kas ļauj noteikt katra dalībnieka iegūto franču valodas zināšanu līmeni. Pēc testa veiksmīgas nokārtošanas kursu dalībnieks var pāriet uz nākamo līmeni. Ja tests nav nokārtots veiksmīgi, kursu dalībniekam var tikt piedāvāts kurss zināšanu līmeņa uzlabošanai un/vai kāds speciāls kurss.

8.4. Informāciju par bērna vai pusaudža sekmēm un nodarbību apmeklējumu vecāki var saņemt valodas centrā.

8.5. Lai semestra beigās saņemtu franču valodas zināšanu līmeni apliecinošu dokumentu vai citus FIL apstiprinātus dokumentus, jāvēršas valodas centrā.

8.6. Valodas centrā kursu dalībnieks var saņemt konsultāciju par kursu dalībnieka zināšanu līmenim atbilstoša starptautiski atzīta diploma (DELF-DALF, DFP) iegūšanu.

 

9. Kursu dalībnieku pienākumi

9.1. Kursu dalībnieks apņemas veicināt pozitīvu nodarbību norisi un respektēt citus kursu dalībniekus (reliģija, politiski, etniski jautājumi, utt.).

 

10. Iekšējās kārtības noteikumi nepilngadīgajiem

10.1.Institūts atbild par bērnu drošību tikai nodarbības laikā. Pirms/pēc nodarbības par bērnu drošību ir atbildīgi vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki).

10.2. Bērni, kuriem ir 7 gadi vai vairāk, var patstāvīgi doties uz/no nodarbībām. Bērnus, kas jaunāki par 7 gadiem, uz nodarbībām ved kāds no pieaugušajiem, kurš nodarbības sākumā nodod bērnu skolotājam. Pēc nodarbības pieaugušais sagaida bērnu pie nodarbības telpas.

10.3. Institūts nenodrošina bērnu pieskatīšanu Institūta telpās. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vecāks, kuram jāizņem bērns, kavējas, viņa pienākums ir informēt par kavēšanos Institūta valodas centru (67201858) vai zvanīt uz Institūta informatīvo tālr. 67201851.

10.4. Ja bērna uzvedība traucē nodarbības norisi, valodas centrs sazinās ar vecākiem. Ja bērns turpina traucēt nodarbībās, viņu var izslēgt no vienas vai vairākām nodarbībām, šīs nodarbības netiks atlīdzinātas.

10.5. Vecāku pienākums ir informēt FIL par bērna veselības problēmām, īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos, nodrošināt bērnu ar tiem.

10.6. Vecāku pienākums ir informēt bērnu par FIL iekšējās kārtības noteikumiem.

 

Spēkā no 14.08.2019.

 

Bouton_rembou_LV

Enregistrer

Enregistrer