Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi
Francijas institūts Latvijā
15.08.2022.

1.PIETEIKŠANĀS KURSIEM UN EKSĀMENIEM

1.1 Mācību dalībnieks vai oficiālā franču valodas eksāmena DELF-DALF, DFP vai TEF Canada kandidāts (turpmāk – students) reģistrējas kursiem un eksāmeniem, individuāli pieslēdzoties Francijas institūta Latvijā (turpmāk – Institūts) pieteikšanās platformai, kas pieejama Institūta interneta vietnē www.institut-francais.lv . Studentam ir jāizveido savs lietotāja konts.

1.2 Reģistrējoties kursiem vai eksāmenam, students piekrīt Institūta Nosacījumiem par pieteikšanos kursiem un eksāmeniem un Francijas institūta Latvijā konfidencialitātes politikai.

1.3 Minimālais vecums, lai veiktu individuālu reģistrāciju, ir 18 gadi. Ja students ir nepilngadīgs, viņu reģistrē kāds no vecākiem vai likumīgais aizbildnis.

1.4 Reģistrējoties kursiem, zināšanu līmeņa noteikšanas tests ir obligāts visiem studentiem, kuriem ir priekšzināšanas franču valodā un kuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav apmeklējuši Institūta organizētās nodarbības. Piesakoties nodarbībām, zināšanu līmeņa noteikšanas tests ir bezmaksas. Vidējam un augstam līmenim tests norisinās attālināti ar tiešsaistes testu EV@LANG, sākuma līmenim, bērniem un pusaudžiem tests var tikt organizēts klātienē ar skolotāju.

2.TARIFI UN APMAKSAS NOSACĪJUMI

2.1 Norādītās cenas atbilst tarifiem, kas ir spēkā pieteikšanās dienā un ir norādītas Institūta komunikācijas materiālos.

2.2 Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.

2.3 Maksājums par kursiem ir jāveic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un obligāti pirms nodarbību uzsākšanas, pretējā gadījumā Institūts ir tiesīgs anulēt grupā rezervēto vietu.

2.4 Ja nodarbības ir sākušās, studentam ir jāveic maksājums par visu sesiju.

2.5 Maksājums 2 (divās) daļās ir iespējams tikai studentiem, kuri jau ir apmeklējuši Institūta nodarbības, adresējot Institūtam rakstisku lūgumu uz adresi kursi@institut-francais.lv. Institūts patur tiesības izslēgt studentu no dalības grupā, ja otrais maksājums tiek kavēts. Jebkurā gadījumā students apņemas veikt kursa apmaksu pilnā apmērā un termiņā, kas norādīts rēķinā.

2.6 Ja Institūts piedāvā tarifu ar atlaidi, kam nepieciešams apliecinājums (piemēram, studenta, bezdarbnieka, pensionāra atlaide), studenta pienākums ir lejuplādēt statusu apliecinošo dokumentu Institūta pieteikšanās platformā vai nosūtīt to uz adresi kursi@institut-francais.lv .

2.7 Maksājums par eksāmeniem, kas ļauj iegūt oficiālu diplomu, jāveic pilnā apmērā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Pretējā gadījumā Institūts ir tiesīgs anulēt studenta pieteikumu eksāmenam.

2.8 Ja students piesākās kursiem un DELF-DALF eksāmeniem, studentam tiek piešķirta 10% atlaide DELF-DALF eksāmena kārtošanai.

2.9 Juridiskas personas, kas piesaka DELF-DALF eksāmeniem vismaz 10 (desmit) kandidātus, saņem 10% atlaidi DELF-DALF eksāmenu kārtošanai.

2.10 Maksājumu par kursiem vai eksāmeniem var veikt ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot Institūta dāvanu karti.

3.KURSU UN EKSĀMENU ORGANIZĀCIJA

3.1 Ja nodarbības noris klātienē, studentu skaits grupā ir ir 7 – 14 personas, ja nodarbības noris tiešsaistē vai KOMBO formātā (daļa studentu klātienē, daļa attālināti), studentu skaits grupā ir 7 – 12 personas. Studentu skaits grupā var būt atšķirīgs, ņemot vērā kursa veidu un studentu vecumu. Institūts var piedāvāt nodarbības mini grupās un ar augstāku tarifu, kas pielāgots studentu skaitam grupā.

3.2 Ja students vēlas mainīt grupu, lūgums jāadresē valodas kursu nodaļai rakstiskā veidā uz e-pastu kursi@institut-francais.lv . Grupas maiņa ir iespējama gadījumā, ja grupā, uz kuru students vēlas pārreģistrēties, ir brīvas vietas. Ja jaunās grupas tarifs ir augstāks, studentam pirms nodarbību uzsākšanas jaunajā grupā jāsamaksā summas starpība. Ja jaunās grupas tarifs ir zemāks, summas starpība netiek atmaksāta.

3.3 Ja students mācās klātienē un kādu pamatotu iemeslu dēļ vēlas uz atsevišķu nodarbību pieslēgties attālināti, šāds lūgums jānosūta Institūtam uz adresi kursi@institut-francais.lv ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms paredzētās nodarbības. Valodas kursu nodaļa izskata šo iespēju. Ja pieslēgšanās grupai attālināti tiek apstiprināta, nosūta Zoom saiti.

3.4 Ja students ir izlaidis nodarbību un citā identiska līmeņa vai formāta grupā ir brīva vieta, students var izņēmuma kārtā pievienoties šai grupai, lai atgūtu iekavēto. Lai noorganizētu kavētās nodarbības atgūšanu ar citu grupu, studentam vismaz 24h iepriekš jāsazinās ar valodas kursu nodaļu, rakstot uz adresi kursi@institut-francais.lv. Atgūstamo nodarbību skaits ir ierobežots, valodas kursu nodaļa patur tiesības atteikt iespēju atgūt nodarbību ar citu grupu, ja lūgums tiek izteikts pārmērīgi bieži.

3.5 Ja grupas skolotājs nevar novadīt nodarbību pamatotu personisku iemeslu dēļ vai veselības problēmu dēļ, Institūts apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu aizvietotāju. Ja nodarbība tiek atcelta, tā iespēju robežās tiek pārcelta uz citu datumu.

3.6 Nodarbības nodrošina vietējie skolotāji un skolotāji, kuriem franču valoda ir dzimtā valoda. Institūts patur tiesības sesijas laikā nomainīt grupas skolotāju, ja uzskata to par nepieciešamu.

3.7 Vispārējo kursu sesijas beigās tiek organizēts sesijas beigu tests, kas ļauj studentiem pāriet uz nākamo līmeni. Sesijas beigās Institūts var izsniegt apliecinājumu par apmeklētajām nodarbībām, dokuments var tikt sagatavots franču, latviešu vai

angļu valodā. Lai pieteiktu dokumenta izsniegšanu, jāraksta uz valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv).

3.8 Ielūgums uz oficiālajiem franču valodas eksāmeniem ar norādi par eksāmena norises datumiem, laikiem, vietu un organizāciju tiek nosūtīts eksāmena kandidātiem nedēļu pirms eksāmena datuma. Eksāmenu rezultāti tiek izziņoti aptuveni mēnesi pēc eksāmeniem, diplomi tiek izsniegti aptuveni 3 (trīs) mēnešus pēc eksāmenu sesijas.

3.9 Svētku dienās un laikā, kad Institūts ir slēgts, nodarbības nenotiek.

4. PIETEIKUMA ANULĒŠANA, MAKSĀJUMA PĀRNEŠANA UN ATMAKSA, SODA NAUDA

4.1 Institūts patur tiesības anulēt kursu, ja nav sasniegts minimālais nepieciešamais studentu skaits. Kopīgo interešu īstenošanai Institūts var piedāvāt studentiem vairākas alternatīvas, piemēram, nodarbību sākuma datuma pārcelšana, nodarbību laika, apjoma maiņa, vairāku grupu apvienošana, pārreģistrēšana citā grupā. Ja alternatīvi risinājumi nav iespējami, Institūts var piedāvāt veiktās iemaksas iesaldēšanu vai atgriešanu studentam par neapmeklētajām nodarbībām.

4.2 Students var izmantot atteikuma tiesības un anulēt savu dalību nodarbībās 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Pieteikums par dalības anulēšanu ir jānosūta rakstveidā uz valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv), lai noformētu naudas atmaksu vai iemaksātās un neizmantotās summas pārcelšanu uz kādu no nākamajām sesijām.

4.3 Izmantojot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, students apņemas apmaksāt apmeklētās nodarbības.

4.4 Ja ir pagājušas vairāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas, maksājums nevar tik atgriezts. Tomēr, ja studentam ir radušās nopietnas veselības problēmas vai arī studentam saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu regulējumu tiek piemērota pašizolācija vai izolācija, kuras dēl nodarbības klātienē viņš nevar apmeklēt un Institūts nepiedāvā nodarbības turpināt tiešsaistē un viņš ir spiests kavēt vairāk nekā 50% no grupas nodarbībām, students var lūgt naudas atmaksu vai veiktā maksājuma pārcelšanu neapmeklēto nodarbību apjomā. Tādā gadījumā studentam jāiesniedz valodas kursu nodaļā studenta parakstīts iesniegums (kursi@institut-francais.lv), obligāti pievienojot ģimenes ārsta zīmi, kas apliecina, ka students nevar ilgstoši piedalīties nodarbībās klātienē un/vai tiešsaistē.

4.5 Pieprasot naudas atmaksu veselības problēmu dēļ, atmaksājamā summa tiek aprēķināta prorata temporis no neapmeklētajām nodarbībām piemērojot ieturējumu 20% apmērā no neapmeklētajām nodarbībām.

4.6 Ņemot vērā Institūta saistības pret CCIP un France Education international, naudas atmaksa par oficiālajiem eksāmeniem var tikt veikta ne mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms eksāmenu norises datuma. Ja dalība eksāmenā tiek anulēta vairāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas pirms eksāmena datuma, Institūts var piešķirt iespēju pārnest maksājumu uz vēlāku laiku.

4.7 Gadījumā, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai situācija, kas neļauj Institūta personālam, skolotājiem un studentiem iekļūt Institūta telpās (dabas katastrofas, sabiedriskās kārtības traucējumi, īpaši sanitārie apstākļi, ārkārtas situācija, utt.), valodas kursu centrs patur tiesības anulēt nodarbības klātienē un nodrošināt tās tiešsaistē. Ja nodarbību formāts tiek mainīts augstāk minēto iemeslu dēļ, nodarbību nodrošināšana tiešsaistē nedod tiesības uz kompensāciju.

4.8 Naudas atmaksa, kas paredzēta iepriekš minētajos gadījumos, tiek veikta, pamatojoties uz studenta aizpildītu, parakstītu un iesniegtu naudas atmaksas formulāru. Institūts veic atbilstošās summas atmaksu 14 (četrpadsmit) līdz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc naudas atmaksas formulāra saņemšanas.

4.9 Ja veiktais maksājums tiek pārnests uz vēlāku laiku, to var izmantot kalendārā gada laikā vai nākamajā kursu vai eksāmenu sesijā.

4.10 Kavēta maksājuma gadījumā, papildus nokavējuma procenitem tiek piemērots līgumsods 0.5% apmērā no kursa maksas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Ja rēķins netiek apmaksāts pēc trīs atgādinājumiem e-pastā un/vai telefoniski, Institūts patur tiesības vērsties pie parādu piedziņas kompānijas.

5. INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS UN NODARBĪBAS UZŅĒMUMIEM

5.1 Institūta interneta vietnē www.institut-francais.lv var iegādāties individuālo nodarbību paketes ar iepriekš noteiktu stundu skaitu. Lai veiktu individuālu nodarbību pasūtījumu vai pieteiktu nodarbības uzņēmumam, jāsazinās ar valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv).

5.2 Individuālo nodarbību un uzņēmumam organizēto nodarbību nosacījumi tiek atrunāti līgumā, kas tiek parakstīts starp Institūtu un studentu.

5.3 Ja nodarbības noris tiešsaistē, nosacījumi ir norādīti uz rēķina, bet var tikt lūgts parakstīt un nosūtīt ieskanētu līguma kopiju.

5.4 Ja līgums tiek noslēgts vismaz uz 20h, tiek piemērota 5% atlaide, ja līgums tiek noslēgts vismaz uz 40h, tiek piemērota 10% atlaide.

5.5 Studenti, kas apmeklē individuālās nodarbības vai nodarbības uzņēmumam, apņemas brīdināt vismaz 24h iepriekš Institūta valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv), ja nodarbība nevar notikt. Ja students neievēro šo termiņu, nodarbība tiek uzskatīta par notikušu un netiek pārcelta uz citu laiku.

6. DĀVANU KARTE

6.1 Institūta tiešsaistes veikaliņā var iegādāties dāvanu karti, kas ir derīga 6 (sešus) mēnešus. Ja dāvanu kartes vērtība ir mazāka par studenta izvēlētā kursa vai eksāmena cenu, starpība jāapmaksā pieteikšanās brīdī.

7. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, PUŠU ATBILDĪBA

7.1 Institūta iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka students apņemas piedalīties sekmīgā nodarbību norisē, cienīt citus studentus un skolotājus (reliģija, politika, etniski jautājumi…), netraucēt ar savu uzvedību citu studentu un skolotāja darbu, neapdraudēt citu nodarbību dalībnieku veselību, ievērot kārtību un tīrību nodarbību norises telpās. Institūts patur tiesības izslēgt studentu no nodarbībām, ja netiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi. Nepilngadīga studenta vecāku vai likumīgā aizbildņa pienākums ir informēt bērnu par iekšējās kārtības noteikumiem.

7.2 Institūts apņemas nodrošināt nodarbību un oficiālo eksāmenu norisi, ievērojot veselības un drošības noteikumus, cilvēktiesības un bērnu tiesības saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu.

7.3 Institūts nenes atbildību attiecībā uz mantu zādzību, nozaudēšanu, bojājumiem, kā arī negadījumiem laikā, kad students uzturas Institūta telpās. Institūts stingri iesaka nenest uz nodarbībām vērtīgus priekšmetus.

7.4 Institūts nenodrošina nepilngadīgu bērnu pieskatīšanu ārpus nodarbību laika Institūta telpās. Ja vecāks, kurš izņem bērnu no nodarbībām, kavējas, viņam ir jābrīdina Institūta valodas kursu nodaļa, zvanot uz tālr. +371 67 20 18 58 vai +371 67 20 18 51.

8. GALA NOSACĪJUMI

8.1 Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi ir neatņemama kursu un eksāmenu pieteikuma sastāvdaļa.

8.2 Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi ir tulkoti no latviešu valodas franču, angļu un krievu valodā. Gadījumā, ja starp versijām ir kādas atšķirības, atsauce tiek veikta uz līguma versiju latviešu valodā.

 

NOTEIKUMI PAR MEDIATĒKAS ABONEMENTU

1.Apmeklētāji, kas vēlas paņemt materiālus līdzņemšanai, var pierakstīties mediatēkā un saņemt mediatēkas abonementa karti uz 1 gadu.

2. Pierakstīšanās mediatēkā ir maksas pakalpojums:

-   Pilna maksa: 20,00 €
-   Tarifs ar atlaidi (bērniem, skolēniem, studentiem, skolotājiem, tulkiem un tulkotājiem, bezdarbniekiem, pensionāriem un apmeklētājiem, kuri mediatēkā ir pierakstīti vairāk nekā 4 gadus) : 10,00 €

3. Mediatēkas kartes nozaudēšanas gadījumā, jaunas kartes izgatavošana maksā 5,00 €.

4. Francijas institūts Latvijā piedāvā bezmaksas mediatēkas abonementu uz vienu gadu sadarbības partneriem, kā arī Francijas institūta Latvijā franču valodas kursu studentiem.

5. Mediatēkas lasītāja karti var iegādāties:

· Francijas institūta mājaslapā. Šajā gadījumā Jums tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā 5 dienu laikā.

· Uz vietas mediatēkā, uzrādot aizpildītu pieteikuma anketu un maksājot skaidrā naudā.

6. Ja mediatēkas abonements pienākas bez maksas, mediatēkas lasītāja karti var saņemt uz vietas mediatēkā, uzrādot aizpildītu pieteikuma anketu.

7. Abonentiem ir iespēja aizņemties dokumentus uz mājām un pagarināt dokumentu lietošanas termiņu, ja tas nepieciešams.

8. Ja dokumenti netiek atgriezti līdz norādītajam datumam, tiek piemērota soda nauda – 5.00 € par mēnesi, laika posmā līdz 2 mēnešiem. Pēc šī perioda neatgrieztais dokuments tiek uzskatīts par nozaudētu un Francijas institūts Latvijā piestāda rēķinu par šī dokumenta kataloga vērtību, kāda tā ir rēķina sastādīšanas brīdī.

9. Ja dokuments vairs netiek izdots vai nav pieejams savā sākotnējā formātā, tiek piestādīts rēķins par standartizētu summu 20 € par vienu grāmatu vai 30 € par vienu mediju audio vai video formātā.

10. Ja dokuments tiek atgriezts bojāts vai iznīcināts, tiek piemērota iepriekš minētā procedūra.

 

Francijas institūta Latvijā konfidencialitātes politika
01.07.2020.

Esošā privātuma politika nosaka un informē par veidu, kā Francijas institūts Latvijā izmanto un aizsargā personas datus, kurus jūs nododiet mūsu rīcībā brīdī, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus.

Lūdzam ņemt vērā, ka Francijas institūts šo privātuma politiku var jebkurā brīdī mainīt un papildināt jo īpaši, lai ievērotu jebkuru likumdošanas, normatīvu, jurisprudences vai tehnoloģiju attīstību. Šādā gadījumā šīs privātuma politikas mājaslapas augšpusē būs skaidri norādīts tās atjaunināšanas datums.  Šīs izmaiņas tiek attiecinātas uz Lietotāju līdz ar to atjauninājumu publicēšanas brīdi mājaslapā. Tādējādi, lai Lietotājs iepazītos ar veiktajām izmaiņām, viņam ir regulāri jāpārskata esošā privātuma un sīkfailu lietošanas politika.

Francijas institūts Latvijā vāc un apstrādā personas datus, kas ir atbilstoši, adekvāti, nav pārmērīgi un ir nepieciešami iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai. Francijas institūts Latvijā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati ir precīzi, pilnīgi, un nepieciešamības gadījumā atjaunināti.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kuru Eiropas Parlaments pieņēma 2016. gada 14. aprīlī, un 1978. gada 6. janvāra Datu aizsardzības likumu, mēs informējam jūs par sekojošo:

1.INFORMĀCIJAS APSTRĀDĀTĀJA IDENTITĀTE

Informācijas pārvaldītājs ir Francijas institūts Latvijā ar juridisko adresi Elizabetes ielā 59, Rīgā, LV-1050, Latvijā.
Tel..: + 371 67 20 18 51

a.Informācijas apstrādes mērķis

Francijas institūts Latvijā apņemas saņemt attiecīgo personu piekrišanu, tiklīdz tas ir nepieciešams, un informēt viņus par viņu datu apstrādi. Mums jūsu personas dati ir jāapstrādā sekojošos gadījumos :

  • Kolīdz jūs pierakstāties kādam no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem;
  • Kolīdz jūs izmantojat kādu no mūsu pakalpojumiem;
  • Kolīdz jūs izmantojat mūsu mājaslapu;
  • Kolīdz jūs mums piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumus;
  • Kolīdz jūs piedalāties mūsu rīkotajos konkursos, pasākumos, sabierisko attiecību vai komunikācijas pasākumos;
  • Kolīdz jūs piekrītat saņemt mūsu jaunumu vēstules un cita veida komerciālu informāciju no mūsu puses;
  • Kolīdz jūs vēlaties pieteikties vakancei;
  • Kolīdz jūs nodibināt kontaktu ar mums, lai uzdotu jautājumus vai izteiktu pretenzijas.

Videonovērošanas gadījumā videonovērošanas sistēmas apkopotie dati tiek glabāti vienīgi to primāro mērķu sasniegšanai, proti, Institūta aizsardzībai. Attēli var tikt nodoti policijai gadījumā, ja to ir pieprasījuši attiecīgie dienesti. Videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti drošībā un ne ilgāk kā vienu mēnesi. Institūta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt jebkura videokameras ieraksta kopiju, kurā tie ir redzami vai kurā tie ir skaidri identificējami. Ar Francijas institūta atļauju attiecīgais ieraksts tiks nodots personai, kura ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu.

b.Sīkdatņu politika

Lietotajs tiek informēts, ka turpinot pārlūkot vietni, viņš piekrīt sīkdatņu izmantošanai, kas paredzētas, lai piedāvātu viņa interesēm pielāgoty saturu un pakalpojumus. Sīkdatnes ir datu bloks,kas neļauj identificēt lietotājus, bet tiek izmantots, lai saglabātu pārlūkošanas vietnē skatīto informāciju.  Lietotājam ir visas iepriekš minētās tiesības attiecībā uz personas datiem,  kuras tiek nodotas izmantojot sīkdatnes.

2.INFORMĀCIJU SAŅĒMĒJI

Francijas institūts ir vienīgais Jūsu personas datu saņēmējs. Šī informācija, neatkarīgi no tā vai individuāla vai grupā, nekad netiks nodota trešajai personai, neskatoties uz to, kāda pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus Francijas institūts izmanto (atsevišķu informāciju par tiem skatīt 7. punktā). Ne Francijas institūts Latvijā, ne arī kāds no tā pakalpojumu sniedzējiem, vienalga kurš tas būtu, nevar izmantot institūta apmeklētāju, klientu un lietotāju datus komerciāliem nolūkiem.

3.DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Francijas institūts Jūsu personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati bija ievākti.

4.DATU UZGLABĀŠANAS TIESĪBAS UN BRĪVĪBA

Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, kuras jūs varat izmantot, rakstot mums uz 1. punktā minēto pasta adresi vai uz sekojošo e-pastu:  communication@institut-francais.lv

a.Piekļuve datiem un to tālāka izmantošana

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz jums.
Tomēr, ņemot vērā Francijas institūta pienākumu nodrošināt personas datu apstrādes drošību un konfidencialitāti, mēs jūs informējam, ka jūsu pieteikums tiks izskatīts ar nosacījumu, ka jūs pierādāt savu identitāti, sagatavojot skanētu spēkā esošu identitāti apliecinoša dokumenta versiju vai jūsu parakstītu derīgu personu apliecinoša dokumenta kopiju.
Francijas institūts informē, ka tas patur tiesības nepieciešamības gadījumā iebilst pret acīmredzami ļaunprātīgiem pieteikumiem (pēc to skaita, atkārtojoša rakstura vai sistemātiskuma).

b.Datu labošanas tiesības

Saskaņā ar šīm tiesībām likums dod jums atļauj pieprasīt jūsu datu labojumus, atjaunināšanu, bloķēšanu vai dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam), kas var būt neprecīzi vai kļūdaini, nepilnīgi vai novecojuši.
Tāpat jūs varat noteikt vispārīgas un konkrētas vadlīnijas par personas datu likteni pēc jūsu nāves. Šajā gadījumā mirušās personas mantiniekiem ir tiesības pieprasīt ņemt vērā tuvinieka nāvi un / vai prasīt veikt vajadzīgos atjauninājumus.

c.Tiesības celt iebildumu

Šo tiesību īstenošana ir iespējama tikai vienā no divām situācijām:

1.Ja šo tiesību izmantošana pamatota ar likumīgiem iemesliem;
2.Ja šo tiesību īstenošana ir paredzēta, lai novērstu to, ka iegūtie dati tiek izmantoti komerciāliem izpētes nolūkiem.

5.INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA UZ NEPILNGADĪGAJIEM

Lai saņemtu personas datus no nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 16 gadiem, Francijas institūts apņemas iegūt bērna vecāku vai likumīgā aizbildņa atļauju pirms šī bērna personas datu izmantošanas.

6.SOCIĀLIE TĪKLI

Saistībā ar satura kopīgošanu sociālajos tīklos mājaslapa www.institut-francais.lv izmanto vairākas lietojumprogrammas saskarnes. Lietotājs apliecina, ka ir iepzinies ar YouTube, Facebook, Google, Instagram un Twitter pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

7.ATBILDES LAIKS

Francijas institūts Latvijā apņemas atbildēt uz Jūsu pieprasījumu par piekļuvi personas datiem, to labošanu vai iebildumu vai jebkuru citu pieprasījumu pēc papildu informācijas pamatotā laika periodā, kas nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

8.ATZĪTIE PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI UN PĀRSŪTĪŠANA UZ TREŠO EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTI

Francijas institūts Latvijā informē, ka izmanto pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai atvieglotu jūsu iesniegto datu apkopošanu un apstrādi. Šie pakalpojumu sniedzēji atrodas Eiropas Savienībā, jeb jūsu datu izvietošana un uzglabāšana notiek Eiropas Savienībā, un pakalpojumu sniedzēju infrastruktūra ir izstrādāta, lai aizsargātu no visa veida ielaušanās.

Francijas institūts Latvijā jau agrāk ir nodrošinājis atbilstošu drošības pasākumu ievērošanu un seko stingriem konfidencialitātes, datu izmantošanas un aizsardzības nosacījumiem. Programmatūras, kuras izmanto Francijas institūts Latvijā un kuras izmanto pakalpojumu sniedzēji, ņem vērā personas datu aizsardzības principus, sākot ar datu saņemšanas brīdi tik ilgi, cik tas ir paredzēts, un uzglabā tos tik ilgi, kā to paredz noteikumi.

9.SŪDZĪBA KOMPETENTĀS IESTĀDĒS

Ja jūs uzskatāt, ka Francijas institūts neievēro savus pienākumus attiecībā uz Jūsu personas datiem, jūs varat vērsties ar sūdzību vai lūgumu kompetentā iestādē.