Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi
Francijas institūts Latvijā
06.06.2024.

1.PIETEIKŠANĀS KURSIEM UN EKSĀMENIEM

1.1 Mācību dalībnieks vai franču valodas eksāmenu DELF-DALF, DFP vai TEF kandidāts (turpmāk – students) reģistrējas kursiem un eksāmeniem, pieslēdzoties Francijas institūta Latvijā (turpmāk – Institūts) pieteikšanās platformai, kas pieejama Institūta interneta vietnē www.institut-francais.lv pieteikšanās periodos, kas izsludināti Institūta interneta vietnē www.institut-francais.lv. Studentam ir jāizveido savs lietotāja konts. Pieteikums ir spēkā tikai tad, kad ir apmaksāts rēķins, kas izrakstīts reģistrācijas brīdī.

1.2 Veicot reģistrāciju, students piekrīt zemāk norādītajiem Institūta Nosacījumiem par pieteikšanos kursiem un eksāmeniem un Francijas institūta Latvijā konfidencialitātes politikai.

1.3 Minimālais vecums, lai veiktu individuālu reģistrāciju, ir 18 gadi. Ja students ir nepilngadīgs, viņu reģistrē kāds no vecākiem vai likumīgais aizbildnis.

1.4 Reģistrējoties kursiem, tiešsaistes zināšanu līmeņa noteikšanas tests ir obligāts visiem studentiem, kuriem ir priekšzināšanas franču valodā un kuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav apmeklējuši Institūta organizētās nodarbības. Piesakoties nodarbībām, zināšanu līmeņa noteikšanas tests ir bezmaksas.

2.TARIFI UN APMAKSAS NOSACĪJUMI

2.1 Piemērotās cenas atbilst tarifiem, kas ir spēkā pieteikšanās dienā un ir norādītas Institūta komunikācijas materiālos, bet, jo īpaši, Institūta interneta vietnes www.institut-francais.lv kursu sadaļā.

2.2  Kursu cenā nav iekļauta maksa par mācību grāmatu un uzdevumu burtnīcu, ko var iegādāties  grāmatnīcā “Globuss”, Vaļņu ielā 26 vai www.gramatnicaglobuss.lv

2.3 Maksājums par kursiem ir jāveic pilnā apmērā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un obligāti pirms nodarbību uzsākšanas, pretējā gadījumā Institūts ir tiesīgs anulēt grupā rezervēto vietu.

2.4 Ja nodarbības ir sākušās, studentam ir jāveic maksājums par visu sesiju.

2.5 Maksājums 2 (divās) daļās ir iespējams tikai studentiem, kuri jau ir apmeklējuši Institūta nodarbības, adresējot Institūtam rakstisku lūgumu uz adresi kursi@institut-francais.lv. Institūts patur tiesības izslēgt studentu no dalības grupā, ja otrais maksājums tiek kavēts. Jebkurā gadījumā students apņemas veikt kursa apmaksu pilnā apmērā un termiņā, kas norādīts rēķinā.

2.6 Ja Institūts piedāvā tarifu ar atlaidi, kam nepieciešams apliecinājums (piemēram, studenta, bezdarbnieka, pensionāra atlaide), statusu apliecinošā dokumenta kopija jānosūta uz adresi kursi@institut-francais.lv .

2.7 Maksājums par eksāmeniem, kas ļauj iegūt oficiālu diplomu, jāveic pilnā apmērā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pirms pieteikšanās noslēguma datuma. Pretējā gadījumā Institūts ir tiesīgs anulēt studenta pieteikumu eksāmenam.

2.8 Ja students piesakās kursiem un DELF-DALF eksāmeniem, studentam tiek piešķirta 10% atlaide DELF-DALF eksāmena kārtošanai.

2.9 Juridiskas personas, kas piesaka DELF-DALF eksāmeniem vismaz 10 (desmit) kandidātus, saņem 10% atlaidi DELF-DALF eksāmenu kārtošanai.

2.10 Maksājumu par kursiem vai eksāmeniem var veikt ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot Institūta dāvanu karti. Maksājums ir veicams eiro.

3.KURSU ORGANIZĀCIJA

3.1 Studentu skaits grupā ir 5 – 12 cilvēki. Skaits grupā var būt atšķirīgs, ņemot vērā kursa veidu un studentu vecumu. Izņēmuma kārtā studentu skaits grupā var tikt palielināts līdz 14 cilvēkiem, ja tiek aizvērta kāda cita grupa. Institūts var piedāvāt nodarbības mini grupās un ar augstāku tarifu, kas pielāgots studentu skaitam grupā.

3.2 Ja students vēlas mainīt grupu, lūgums jāadresē valodas kursu nodaļai rakstiskā veidā uz e-pastu kursi@institut-francais.lv . Grupas maiņa ir iespējama gadījumā, ja grupā, uz kuru students vēlas pārreģistrēties, ir brīvas vietas. Ja jaunās grupas tarifs ir augstāks, studentam pirms nodarbību uzsākšanas jaunajā grupā jāsamaksā summas starpība. Ja jaunās grupas tarifs ir zemāks, summas starpība netiek atmaksāta.

3.3 Ja students ir izlaidis nodarbību un citā identiska līmeņa grupā ir brīva vieta, students var izņēmuma kārtā pievienoties šai grupai, lai atgūtu iekavēto. Lai noorganizētu kavētās nodarbības atgūšanu ar citu grupu, studentam vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš jāsazinās ar valodas kursu nodaļu, rakstot uz adresi kursi@institut-francais.lv .

3.4. Pēc kursu sākuma pieteikums nodarbībām grupā nevar tikt pārveidots par pieteikumu individuālajām nodarbībām.

3.5 Ja grupas skolotājs nevar novadīt nodarbību pamatotu personisku iemeslu dēļ vai veselības problēmu dēļ, Institūts apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu aizvietotāju. Ja nodarbība tiek atcelta, tā tiek pārcelta uz citu datumu.

3.6 Nodarbības nodrošina vietējie skolotāji un skolotāji, kuriem franču valoda ir dzimtā valoda. Lai nodrošinātu iespējami efektīvu valodas apguvi, nodarbības (sākot no iesācēju līmeņa) pamatā noris franču valodā. Institūts patur tiesības sesijas laikā nomainīt grupas skolotāju, ja uzskata to par nepieciešamu.

3.7 Vispārējo kursu sesijas beigās tiek organizēts sesijas beigu tests, kas ļauj studentiem pāriet uz nākamo līmeni. Sesijas beigās Institūts var izsniegt apliecinājumu par apmeklētajām nodarbībām, dokuments var tikt sagatavots franču, latviešu vai angļu valodā. Lai pieteiktu dokumenta izsniegšanu, jāraksta uz valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv ).

3.8 Oficiālajās svētku dienās un periodos, kad Institūts ir slēgts, nodarbības nenotiek. Šajās dienās ieplānotās nodarbības tiek pārceltas uz citu datumu.


4.EKSĀMENU ORGANIZĀCIJA

4.1 Studenta pienākums ir pārbaudīt, vai informācija, kas sniegta, reģistrējoties eksāmenam (vārda rakstība, dzimšanas datums, utt.), ir pareiza un precīzi atbilst pasē norādītajai informācijai. Šī informācija parādīsies uz izdrukātā diploma. Pēc diploma izdrukāšanas kļūdu labojumi prasīs papildu izmaksas.

4.2 Nedēļu pirms eksāmeniem students saņem uz e-pastu ielūgumu, kurā norādīti eksāmena norises datumi, laiki, vieta un informācija par eksāmena norisi. Rezultāti tiek paziņoti aptuveni mēnesi pēc eksāmenu sesijas, diplomi tiek izsniegti aptuveni trīs mēnešus pēc eksāmenu sesijas. Ja students nav saņēmis ielūgumu uz eksāmenu, viņa pienākums ir iegūt informāciju par tā saņemšanu vismaz nedēļu pirms eksāmenu norises datuma, lai Institūts varētu laicīgi nosūtīt dokumentu.

4.3 Jebkāda nesakritība informācijā, kas sniegta, piesakoties eksāmenam un kas figurē pasē vai identifikācijas dokumentā (piem., vārda saīsinājums pilna vārda vietā) var autorizēt Institūtu liegt studentam dalību eksāmenā.

4.4 Eksāmenu datumi var tikt mainīti force majeur gadījumā.

4.5 Mutiskā pārbaudījuma datums vai laiks nevar tikt mainīts vai anulēts pēc tā izziņošanas.

4.6 Starp rakstisko un mutisko daļu var būt ilgs pārtraukums. Ņemot vērā kandidātu skaitu, rakstiskais un mutiskais pārbaudījums var noritēt dažādās dienās.

4.7 DFP un TEF eksāmenu mutiskie pārbaudījumi tiek ierakstīti.

4.8 Studentiem jāierodas uz eksāmenu 15 minūtes pirms ielūgumā norādītā laika. Kavējuma gadījumā eksāmena kārtošana netiek pārcelta uz citu laiku.

4.9 Eksāmenā vai testā iegūtais vērtējums lasāms uz diploma vai sertifikāta. Rezultāti netiek paziņoti pa telefonu.

4.10 DELF-DALF diplomi tiek drukāti papīra formātā, DFP diplomi un TEF sertifikāti tiek izsniegti digitālā formātā.

4.11 DELF-DALF diplomu iespējams izdrukāt atkārtoti nozaudēšanas gadījumā (bez maksas) vai kļūdas labojumam (par maksu). Diploma atkārtota izdruka iepriekš nepārbaudītu kļūdu labojumam var prasīt papildu izmaksas.

5.PIETEIKUMA ANULĒŠANA, MAKSĀJUMA PĀRNEŠANA UN ATMAKSA, SODA NAUDA

5.1 Institūts patur tiesības anulēt kursu, ja nav sasniegts minimālais nepieciešamais studentu skaits. Sazinoties ar kursa dalībniekiem un visu pušu interesēs Institūts var piedāvāt studentiem vairākas alternatīvas, piemēram, nodarbību sākuma datuma pārcelšana, nodarbību laika, kopējā stundu apjoma maiņa, grupu apvienošana, pārreģistrēšana citā grupā. Ja alternatīvi risinājumi nav iespējami, Institūts var piedāvāt neapmeklēto nodarbību maksājuma atgriešanu.

5.2 Students var izmantot atteikuma tiesības un anulēt savu dalību nodarbībās 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Pieteikums par dalības anulēšanu ir jānosūta rakstveidā uz valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv), lai noformētu naudas atmaksu.

5.3 Izmantojot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, students apņemas apmaksāt apmeklētās nodarbības.

5.4 Ja ir pagājušas vairāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas, maksājums nevar tik atgriezts. Tomēr, ja studentam ir radušās nopietnas veselības problēmas vai arī studentam saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu regulējumu tiek piemērota pašizolācija vai izolācija, kuras dēl nodarbības klātienē viņš nevar apmeklēt un Institūts nepiedāvā nodarbības turpināt tiešsaistē un viņš ir spiests kavēt vairāk nekā 50% no grupas nodarbībām, students var lūgt naudas atmaksu neapmeklēto nodarbību apjomā. Tādā gadījumā studentam jāiesniedz valodas kursu nodaļā studenta parakstīts iesniegums (kursi@institut-francais.lv), obligāti pievienojot ģimenes ārsta zīmi, kas apliecina, ka students nevar ilgstoši piedalīties nodarbībās klātienē un/vai tiešsaistē.

5.5 Pieprasot naudas atmaksu veselības problēmu dēļ, atmaksājamā summa tiek aprēķināta prorata temporis no neapmeklētajām nodarbībām, piemērojot ieturējumu 20% apmērā no neapmeklētajām nodarbībām.

5.6 Ņemot vērā Institūta saistības pret CCI Paris Ile-de-France un France Education international, naudas atmaksa par oficiālajiem eksāmeniem var tikt veikta ne mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms eksāmenu norises datuma. Ja dalība eksāmenā tiek anulēta vairāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas pirms eksāmena datuma, Institūts var piešķirt iespēju pārnest maksājumu uz nākamo sesiju kalendārā gada ietvaros.

5.7 Gadījumā, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai situācija, kas neļauj Institūta personālam, skolotājiem un studentiem iekļūt Institūta telpās (dabas katastrofas, sabiedriskās kārtības traucējumi, īpaši sanitārie apstākļi, ārkārtas situācija, utt.), valodas kursu centrs patur tiesības anulēt nodarbības klātienē un nodrošināt tās tiešsaistē. Ja nodarbību formāts tiek mainīts augstāk minēto iemeslu dēļ, nodarbību nodrošināšana tiešsaistē nedod tiesības uz kompensāciju.

5.8 Naudas atmaksa, kas paredzēta iepriekš minētajos gadījumos, tiek veikta, pamatojoties uz studenta aizpildītu, parakstītu un iesniegtu naudas atmaksas formulāru. Institūts veic atbilstošās summas atmaksu 14 (četrpadsmit) līdz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc naudas atmaksas formulāra saņemšanas.

5.9 Kavēta maksājuma gadījumā, papildus nokavējuma procentiem tiek piemērots līgumsods 0.5% apmērā no kursa maksas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Ja rēķins netiek apmaksāts pēc trīs atgādinājumiem e-pastā un/vai telefoniski, Institūts patur tiesības vērsties pie parādu piedziņas kompānijas.

6.INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS UN NODARBĪBAS UZŅĒMUMIEM

6.1 Institūta interneta vietnē www.institut-francais.lv  var iegādāties individuālo nodarbību paketes ar iepriekš noteiktu stundu skaitu. Lai veiktu individuālu nodarbību pasūtījumu vai pieteiktu nodarbības uzņēmumam, jāsazinās ar valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv).

6.2 Individuālo nodarbību un uzņēmumam organizēto nodarbību nosacījumi tiek atrunāti līgumā, kas tiek parakstīts starp Institūtu un studentu.

6.3 Ja nodarbības noris tiešsaistē, nosacījumi ir norādīti uz rēķina, bet var tikt lūgts parakstīt un nosūtīt ieskanētu līguma kopiju.

6.4 Ja līgums tiek noslēgts vismaz uz 20h, tiek piemērota 5% atlaide, ja līgums tiek noslēgts vismaz uz 40h, tiek piemērota 10% atlaide.

6.5 Studenti, kas apmeklē individuālās nodarbības vai nodarbības uzņēmumam, apņemas brīdināt vismaz 24h iepriekš Institūta valodas kursu nodaļu (kursi@institut-francais.lv ), ja nodarbība nevar notikt. Ja students neievēro šo termiņu, nodarbība tiek uzskatīta par notikušu un netiek pārcelta uz citu laiku.

 

7.DĀVANU KARTE

7.1 Institūtā var iegādāties nominālu dāvanu karti, kas ir derīga 6 (sešus) mēnešus un kuras vērtība atbilst spēkā esošajiem pilnajiem tarifiem. Dāvanu kartes iegāde veicama valodas kursu nodaļā, rakstot uz adresi kursi@institut-francais.lv . Dāvanu karte nav apmaināma vai atmaksājama.

 

8.IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, PUŠU ATBILDĪBA

8.1 Institūta iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka students apņemas piedalīties sekmīgā nodarbību norisē, cienīt citus studentus un skolotājus (reliģija, politika, etniski jautājumi…), netraucēt ar savu uzvedību citu studentu un skolotāja darbu, neapdraudēt citu nodarbību dalībnieku veselību, ievērot kārtību un tīrību nodarbību norises telpās. Institūts patur tiesības izslēgt studentu no nodarbībām, ja netiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi, neveicot naudas atmaksu par neapmeklētajām nodarbībām. Nepilngadīga studenta vecāku vai likumīgā aizbildņa pienākums ir informēt bērnu par iekšējās kārtības noteikumiem.

8.2 Institūts apņemas nodrošināt nodarbību un oficiālo eksāmenu norisi, ievērojot veselības un drošības noteikumus, cilvēktiesības un bērnu tiesības saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu.

8.3 Institūts nenes atbildību attiecībā uz mantu zādzību, nozaudēšanu, bojājumiem, kā arī negadījumiem laikā, kad students uzturas Institūta telpās. Institūts stingri iesaka nenest uz nodarbībām vērtīgus priekšmetus.

8.4 Institūts nenodrošina nepilngadīgu bērnu pieskatīšanu ārpus nodarbību laika Institūta telpās. Ja vecāks, kurš izņem bērnu no nodarbībām, kavējas, viņam ir jābrīdina Institūta valodas kursu nodaļa, zvanot uz tālr. +371 67 20 18 58 vai +371 67 20 18 51.

 

9.GALA NOSACĪJUMI

9.1 Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi ir neatņemama kursu un eksāmenu pieteikuma sastāvdaļa.

9.2 Nosacījumiem piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija: Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumiem piemērojamie tiesību akti ir Latvijas tiesību akti. Jebkurš strīds, kas var rasties starp pusēm par šo vispārējo nosacījumu sastādīšanu, izpildi vai interpretāciju, ir tikai Latvijas tiesas jurisdikcija. Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi ir tulkoti no latviešu valodas franču un angļu valodā. Gadījumā, ja starp versijām ir kādas atšķirības, atsauce tiek veikta uz nosacījumu versiju latviešu valodā.

 

NOTEIKUMI PAR MEDIATĒKAS ABONEMENTU

1.Apmeklētāji, kas vēlas paņemt materiālus līdzņemšanai, var pierakstīties mediatēkā un saņemt mediatēkas abonementa karti uz 1 gadu.

2.Pierakstīšanās mediatēkā ir maksas pakalpojums:

 • Pilna maksa: 20,00 €
 • Tarifs ar atlaidi (bērniem, skolēniem, studentiem, skolotājiem, tulkiem un tulkotājiem, bezdarbniekiem, pensionāriem un apmeklētājiem, kuri mediatēkā ir pierakstīti vairāk nekā 4 gadus): 10,00 €

3.Mediatēkas kartes nozaudēšanas gadījumā, jaunas kartes izgatavošana maksā 5,00 €.

4.Francijas institūts Latvijā piedāvā bezmaksas mediatēkas abonementu uz vienu gadu sadarbības partneriem, kā arī Francijas institūta Latvijā franču valodas kursu studentiem.

5.Mediatēkas lasītāja karti var iegādāties:

 • Francijas institūta mājaslapā. Šajā gadījumā Jums tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā 5 dienu laikā.
 • Uz vietas mediatēkā, uzrādot aizpildītu pieteikuma anketu un maksājot skaidrā naudā.

6.Ja mediatēkas abonements pienākas bez maksas, mediatēkas lasītāja karti var saņemt uz vietas mediatēkā, uzrādot aizpildītu pieteikuma anketu.

7.Abonentiem ir iespēja aizņemties dokumentus uz mājām un pagarināt dokumentu lietošanas termiņu, ja tas nepieciešams.

8.Ja dokumenti netiek atgriezti līdz norādītajam datumam, tiek piemērota soda nauda – 5.00 € par mēnesi, laika posmā līdz 2 mēnešiem. Pēc šī perioda neatgrieztais dokuments tiek uzskatīts par nozaudētu un Francijas institūts Latvijā piestāda rēķinu par šī dokumenta kataloga vērtību, kāda tā ir rēķina sastādīšanas brīdī.

9.Ja dokuments vairs netiek izdots vai nav pieejams savā sākotnējā formātā, tiek piestādīts rēķins par standartizētu summu 20 € par vienu grāmatu vai 30 € par vienu mediju audio vai video formātā.

10.Ja dokuments tiek atgriezts bojāts vai iznīcināts, tiek piemērota iepriekš minētā procedūra.

 

Francijas institūta Latvijā konfidencialitātes politika
05.12.2023.

Esošā privātuma politika nosaka un informē par veidu, kā Francijas institūts Latvijā izmanto un aizsargā personas datus, kurus jūs nododiet mūsu rīcībā brīdī, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus.

Lūdzam ņemt vērā, ka Francijas institūts privātuma politiku var jebkurā brīdī mainīt un papildināt, jo īpaši, lai ievērotu jebkuru likumdošanas, normatīvu, jurisprudences vai tehnoloģiju attīstību. Šādā gadījumā šīs privātuma politikas mājaslapas augšpusē būs skaidri norādīts tās atjaunināšanas datums.  Šīs izmaiņas tiek attiecinātas uz Lietotāju līdz ar to atjauninājumu publicēšanas brīdi mājaslapā. Tādējādi, lai Lietotājs iepazītos ar veiktajām izmaiņām, viņam ir regulāri jāpārskata esošā privātuma un sīkfailu lietošanas politika.

Francijas institūts Latvijā vāc un apstrādā personas datus, kas ir atbilstoši, adekvāti, nav pārmērīgi un ir nepieciešami iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai. Francijas institūts Latvijā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati ir precīzi, pilnīgi, un nepieciešamības gadījumā atjaunināti.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kuru Eiropas Parlaments pieņēma 2016. gada 14. aprīlī, un 1978. gada 6. janvāra Datu aizsardzības likumu, mēs informējam jūs par sekojošo:

1.INFORMĀCIJAS APSTRĀDĀTĀJA IDENTITĀTE

Informācijas pārvaldītājs ir Francijas institūts Latvijā ar juridisko adresi Raiņa bulvārī 9, Rīgā, LV-1050, Latvijā.
Tel..: + 371 67 20 18 51

a.Informācijas apstrādes mērķis

Francijas institūts Latvijā apņemas saņemt attiecīgo personu piekrišanu, tiklīdz tas ir nepieciešams, un informēt viņus par viņu datu apstrādi. Mums jūsu personas dati ir jāapstrādā sekojošos gadījumos :

 • Kolīdz jūs pierakstāties kādam no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • Kolīdz jūs izmantojat kādu no mūsu pakalpojumiem;
 • Kolīdz jūs izmantojat mūsu mājaslapu;
 • Kolīdz jūs mums piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumus;
 • Kolīdz jūs piedalāties mūsu rīkotajos konkursos, pasākumos, sabierisko attiecību vai komunikācijas pasākumos;
 • Kolīdz jūs piekrītat saņemt mūsu jaunumu vēstules un cita veida komerciālu informāciju no mūsu puses;
 • Kolīdz jūs vēlaties pieteikties vakancei;
 • Kolīdz jūs nodibināt kontaktu ar mums, lai uzdotu jautājumus vai izteiktu pretenzijas.

Videonovērošanas gadījumā videonovērošanas sistēmas apkopotie dati tiek glabāti vienīgi to primāro mērķu sasniegšanai, proti, Institūta aizsardzībai. Attēli var tikt nodoti policijai gadījumā, ja to ir pieprasījuši attiecīgie dienesti. Videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti drošībā un ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) dienas. Institūta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt jebkura videokameras ieraksta kopiju, kurā tie ir redzami vai kurā tie ir skaidri identificējami. Ar Francijas institūta atļauju attiecīgais ieraksts tiks nodots personai, kura ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu.

b.Sīkdatņu politika

Lietotājs tiek informēts, ka, turpinot pārlūkot vietni, viņš piekrīt sīkdatņu izmantošanai, kas paredzētas, lai piedāvātu viņa interesēm pielāgotu saturu un pakalpojumus. Sīkdatnes ir datu bloks, kas neļauj identificēt lietotājus, bet tiek izmantots, lai saglabātu pārlūkošanas vietnē skatīto informāciju.  Lietotājam ir visas iepriekš minētās tiesības attiecībā uz personas datiem, kuras tiek nodotas izmantojot sīkdatnes.

2.INFORMĀCIJU SAŅĒMĒJI

Francijas institūts ir vienīgais Jūsu personas datu saņēmējs. Šī informācija, neatkarīgi no tā vai individuāla vai grupā, nekad netiks nodota trešajai personai, neskatoties uz to, kāda pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus Francijas institūts izmanto (atsevišķu informāciju par tiem skatīt 7. punktā). Ne Francijas institūts Latvijā, ne arī kāds no tā pakalpojumu sniedzējiem, vienalga kurš tas būtu, nevar izmantot institūta apmeklētāju, klientu un lietotāju datus komerciāliem nolūkiem.

3.DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Francijas institūts Jūsu personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati bija ievākti.

4.DATU UZGLABĀŠANAS TIESĪBAS UN BRĪVĪBA

Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem, kuras Jūs varat izmantot, rakstot mums uz 1. punktā minēto pasta adresi vai uz sekojošo e-pastu:  communication@institut-francais.lv

a.Piekļuve datiem un to tālāka izmantošana

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz Jums.
Tomēr, ņemot vērā Francijas institūta pienākumu nodrošināt personas datu apstrādes drošību un konfidencialitāti, mēs Jūs informējam, ka Jūsu pieteikums tiks izskatīts ar nosacījumu, ka Jūs pierādāt savu identitāti, sagatavojot skanētu spēkā esošu identitāti apliecinoša dokumenta versiju vai Jūsu parakstītu derīgu personu apliecinoša dokumenta kopiju.
Francijas institūts informē, ka tas patur tiesības nepieciešamības gadījumā iebilst pret acīmredzami ļaunprātīgiem pieteikumiem (pēc to skaita, atkārtojoša rakstura vai sistemātiskuma).

b.Datu labošanas tiesības

Saskaņā ar šīm tiesībām likums dod jums atļauj pieprasīt Jūsu datu labojumus, atjaunināšanu, bloķēšanu vai dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam), kas var būt neprecīzi vai kļūdaini, nepilnīgi vai novecojuši.
Tāpat Jūs varat noteikt vispārīgas un konkrētas vadlīnijas par personas datu likteni pēc Jūsu nāves. Šajā gadījumā mirušās personas mantiniekiem ir tiesības pieprasīt ņemt vērā tuvinieka nāvi un / vai prasīt veikt vajadzīgos atjauninājumus.

c.Tiesības celt iebildumu

Šo tiesību īstenošana ir iespējama tikai vienā no divām situācijām:

1.Ja šo tiesību izmantošana pamatota ar likumīgiem iemesliem;
2.Ja šo tiesību īstenošana ir paredzēta, lai novērstu to, ka iegūtie dati tiek izmantoti komerciāliem izpētes nolūkiem.

5.INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA UZ NEPILNGADĪGAJIEM

Lai saņemtu personas datus no nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 16 gadiem, Francijas institūts apņemas iegūt bērna vecāku vai likumīgā aizbildņa atļauju pirms šī bērna personas datu izmantošanas.

6.SOCIĀLIE TĪKLI

Saistībā ar satura kopīgošanu sociālajos tīklos mājaslapa www.institut-francais.lv izmanto vairākas lietojumprogrammas saskarnes. Lietotājs apliecina, ka ir iepzinies ar YouTube, Facebook, Google, Instagram un Twitter pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

7.ATBILDES LAIKS

Francijas institūts Latvijā apņemas atbildēt uz Jūsu pieprasījumu par piekļuvi personas datiem, to labošanu vai iebildumu vai jebkuru citu pieprasījumu pēc papildu informācijas pamatotā laika periodā, kas nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

8.ATZĪTIE PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI UN PĀRSŪTĪŠANA UZ TREŠO EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTI

Francijas institūts Latvijā informē, ka izmanto pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai atvieglotu Jūsu iesniegto datu apkopošanu un apstrādi. Šie pakalpojumu sniedzēji atrodas Eiropas Savienībā, jeb Jūsu datu izvietošana un uzglabāšana notiek Eiropas Savienībā, un pakalpojumu sniedzēju infrastruktūra ir izstrādāta, lai aizsargātu no visa veida ielaušanās.

Francijas institūts Latvijā jau agrāk ir nodrošinājis atbilstošu drošības pasākumu ievērošanu un seko stingriem konfidencialitātes, datu izmantošanas un aizsardzības nosacījumiem. Programmatūras, kuras izmanto Francijas institūts Latvijā un kuras izmanto pakalpojumu sniedzēji, ņem vērā personas datu aizsardzības principus, sākot ar datu saņemšanas brīdi tik ilgi, cik tas ir paredzēts, un uzglabā tos tik ilgi, kā to paredz noteikumi.

9.SŪDZĪBA KOMPETENTĀS IESTĀDĒS

Ja Jūs uzskatāt, ka Francijas institūts neievēro savus pienākumus attiecībā uz Jūsu personas datiem, Jūs varat vērsties ar sūdzību vai lūgumu kompetentā iestādē.