Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvē

IESĀCĒJA LĪMENIS

A1

Spēj saprast un lietot labi zināmas, ikdienišķas frāzes un ļoti vienkāršus teikumus, kas saistīti ar konkrētām vajadzībām. Spēj iepazīstināt ar sevi un citiem, spēj citiem uzdot jautājumus par to, kur viņi dzīvo, kādus cilvēkus pazīst, kādas lietas viņiem pieder, kā arī spēj atbildēt uz šādiem jautājumiem. Spēj vienkāršā veidā sazināties, ja sarunas biedrs runā lēni un skaidri un ir gatavs palīdzēt.

A2

Spēj saprast teikumus un bieži lietotas frāzes, kas tieši saistītas ar personu (piemēram, informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, darbu, tuvāko apkārtni). Spēj sazināties vienkāršās, parastās situācijās, kurās runa ir par vienkāršu un tiešu informācijas apmaiņu par labi zināmiem tematiem. Spēj ar vienkāršiem valodas līdzekļiem aprakstīt savu izcelsmi un izglītību, tuvāko apkārtni un lietas, kas saistītas ar ikdienišķiem jautājumiem.

PATSTĀVĪGĀ LIETOTĀJA LĪMENIS

B1

Spēj saprast galveno saturu skaidrā, literāri pareizā runā par tādām pazīstamām tēmām kā darbs, skola, brīvais laiks utt. Spēj sazināties vairumā situāciju ceļojuma laikā. Spēj vienkāršos, saistītos teikumos izteikties par labi zināmiem un personiski interesējošiem tematiem. Spēj pastāstīt par savu pieredzi un notikumiem, aprakstīt sapņus, cerības un mērķus, spēj īsi pamatot vai izskaidrot savus nodomus un uzskatus.

B2

Spēj saprast galveno saturu sarežģītos tekstos par konkrētiem un abstraktiem tematiem. Spēj saprast diskusijas par specializētiem jautājumiem savā specialitātē. Spēj bez iepriekšējas sagatavošanās un brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, tā ka starp sarunas partneriem iespējama normāla komunikācija. Spēj skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, izklāstīt viedokli par aktuālu jautājumu un nosaukt dažādu iespēju priekšrocības un trūkumus.

 

PRASMĪGĀ LIETOTĀJA LĪMENIS

C1

Spēj saprast garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus un uztvert arī tajos ietverto, netieši izteikto nozīmi. Spēj bez iepriekšējas sagatavošanās brīvi izteikties, vārdus īpaši nemeklējot. Spēj efektīvi lietot valodu ikdienišķās situācijās, darba, mācību un studiju vajadzībām. Spēj skaidri, loģiski un detalizēti izteikties par sarežģītiem jautājumiem, prasmīgi lietojot dažādus teksta sasaistes līdzekļus.

C2

Praktiski bez grūtībām spēj saprast visu lasīto vai dzirdēto. Spēj apkopot informāciju no dažādiem rakstiskiem un mutiskiem avotiem, loģiski izklāstot pamatojumus un skaidrojumus. Spēj bez iepriekšējas sagatavošanās, pilnīgi brīvi un skaidri izteikties un arī sarežģītākos jautājumos izskaidrot nozīmes smalkākas nianses.