Iekšējās kārtības noteikumi

16/08/2021

1. SANITĀRĀS DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

1.1 Spēkā esošie nosacījumi ir publicēti Francijas institūta (turpmāk – Institūts) mājas lapā un ir redzami Institūta telpās. Institūts patur tiesības neuzņemt apmeklētāju, kurš ignorē nosacījumus, tādējādi apdraudot citus apmeklētājus un Institūta personālu.

1.2 Sanitārās drošības nosacījumi var tikt mainīti saskaņā ar epidemioloģiskās drošības situāciju Latvijā un varas iestāžu sniegtajām rekomendācijām Covid-19 izplatības riska mazināšanai.

1.3 Saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas varas iestāžu nosacījumiem, pirms Institūta kursu vai pasākumu apmeklējuma Institūta pārstāvji var lūgt apmeklētājiem uzrādīt digitālo Covid-19 sertifikātu vai citu PĶR testu.

 

2. INSTITŪTA APMEKLĒJUMS

2.1 Apsardzes dienests ir pilnvarots sagaidīt, identificēt ēkā ienākošās personas, norādīt virzienu Institūta apmeklējumam.

2.2 Personām, kuras vēlas apmeklēt Institūtu, jānospiež pie ārdurvīm esošā zvana poga, jāstādās priekšā apsargam, kas dežūrē vestibilā. Apmeklētājiem, kas reģistrējušies nodarbībām vai mediatēkā, jāuzrāda apsargam Institūta studenta karte vai mediatēkas dalībnieka karte. Apsargs var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

2.3 Bagāžu vai liela izmēra somas, kuru saturs nav nepieciešams Institūta telpās paredzētājām norisēm, ienest nav atļauts.

2.4 Apsardzes dienests patur tiesības lūgt apmeklētājus iziet cauri metāla detektoram, pārbaudīt somu saturu - vizuāli vai ar staru skeneri. Apmeklētāji, kuri atteiksies veikt minētās kontroles procedūras, netiks ielaisti Institūtā.

 

3. PUŠU ATBILDĪBA

3.1 Institūta iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka students apņemas piedalīties sekmīgā kursu norisē kā klātienē, tā tiešsaistē, respektējot citus dalībniekus un skolotājus (reliģijas, politikas u.c. jautājumos), netraucēt citu studentu un skolotāja darbu, ar savu uzvedību neapdraudēt savu, kā arī citu studentu un skolotāju veselību un drošību, ievērot kārtību un tīrību nodarbību telpās.

3.2 Institūts apņemas nodrošināt nodarbību un oficiālo eksāmenu norisi, ievērojot veselības, drošības, cilvēktiesību un bērnu tiesību aizsardzības nosacījumus saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu.

3.3 Atkārtota iekšējo kārtības noteikumu pārkāpuma gadījumā Institūts patur tiesības izslēgt studentu no nodarbībām pēc tam, kad ir mutiski izteikts atkārtots aizrādījums.

3.4 Institūts neuzņemas atbildību par zādzībām, pazaudētām mantām, to bojājumu un negadījumiem Institūta telpās. Stingri rekomendējam neierasties uz nodarbībām ar vērtslietām.

 

4. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM

4.1 Institūts atbild par nepilngadīgo personu drošību klātienes nodarbību laikā. Vecāki (turpmāk vecāki vai aizbildņi) ir atbildīgi par nepilngadīgo personu drošību pirms un pēc klātienes nodarbībām. Ja pieaugušais, kuram ir jāierodas pēc nepilngadīgās personas, kavējas, viņam par to jāinformē valodas centru (tālr. 67 20 18 58) vai jāzvana uz informatīvo tālruni (tālr. 67 20 18 51).

4.2 Nepilngadīgās personas no 7 gadu vecuma var ierasties un doties prom no nodarbībām bez pavadošās personas. Nepilngadīgos, kuriem ir mazāk par 7 gadiem, pavada pieaugušais, kurš nodarbību sākumā viņus uztic skolotājam. Pēc nodarbības pieaugušais sagaida nepilngadīgo personu pie klašu telpas.

4.3 Saskaņā ar epidemioloģisko situāciju, un, gadījumā, ja nav iespējams ievērot 2 m2/3m2 distanci starp personām, Institūts var lūgt personas, kas pavada nepilngadīgu audzēkni, pamest telpas, lai ierobežotu vienlaicīgi telpās esošo personu skaitu. Izņēmums var būt pieaugušie, kuri pavada nepilngadīgo ar īpašām vajadzībām.

4.4 Ja nepilngadīgais traucē sekmīgu nodarbību norisi, valodas centrs izsauc vecākus. Ja nodarbību norises traucējumi turpinās, nepilngadīgo var izraidīt no vienas vai vairākām nodarbībām, neatgriežot maksājumu par šīm nodarbībām.

4.5 Vecākiem jāinformē valodas centrs par bērna veselības problēmām, īpaši, ja bērnam ir kādas īpašas vajadzības, vai medikamentiem, kas nepieciešami bērna veselībai vai drošībai.

4.6 Vecākiem jāinformē savu bērnu viņa vecumam atbilstošā veidā par Institūta iekšējās kārtības noteikumiem.

 

5. PASĀKUMI

5.1 Institūta telpās organizētie pasākumi noris ar iepriekšēju pieteikšanos. Dalībniekus var lūgt norādīt e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

5.2 Institūta rīkoto pasākumu vai nodarbību laikā var tikt veikti foto vai video uzņēmumi reklāmas vai arhīva nolūkos, publicēšanai sociālajos tīklos vai Institūta mājas lapā. Piedaloties šajos pasākumos, jūs piekrītat, ka tiekat fotografēts un/vai filmēts un jūs pilnvarojat Institūtu izmantot uzņemto materiālu reklāmai vai arhīvam. Lai gūtu detalizētāku informāciju, vai arī, lai izmantotu savas atteikuma tiesības, aicinām rakstīt uz communication@institut-francais.lv .

 

6. UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI

6.1 Atskanot ungunsdzēsības trauksmes signālam, Institūta telpās esošās personas tiek lūgtas nekavējoties sekot tuvumā esošajam Institūta darbiniekam līdz tuvākajai izejai (galvenajām ieejas durvīm vai ēkas avārijas izejas durvīm).

6.2 Ja izejai tiek izmantotas galvenās ieejas durvis, personas pulcējas iepretim ēkas pagalma durvīm Raiņa bulvārī. Personas, kuras izmanto avārijas izejas durvis, pulcējas vēstniecības pagalmā, iepretim garāžām.

Pulcēšanās vieta pagalmā ir norādīta ar zemāk esošo piktogrammu :

6.3 Atvērt avārijas izejas durvis ārpus ārkārtas situācijas gadījumiem (piem., ugunsdzēsības trauksmes signāls) ir stingri aizliegts. Ja avārijas izejas durvis ārpus ārkārtas situācijas atvēris bērns, tiek izsaukti vecāki, ja durvis atvēris pieaugušais, viņš var tikt izslēgts no nodarbībām.

 

7. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

7.1 Iekšējās kārtības noteikumi ir neatņemama kursu un eksāmenu pieteikuma sastāvdaļa.

7.2 Iekšējās kārtības noteikumi ir tulkoti no latviešu valodas franču un angļu valodā. Gadījumā, ja starp versijām ir kādas atšķirības, atsauce tiek veikta uz līguma versiju latviešu valodā.